Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ Thành Long

Công ty Dịch vụ bảo vệ Thành Long Đà Nẵng hoạt động bảo vệ an ninh từ năm 2009, đến nay có hơn 1000 nhân viên bảo vệ cho khách hàng. Công ty cung cấp Dịch vụ bảo vệ, cho thuê nhân viên, cho thuê vệ sĩ. Bên cạnh đó Công ty bảo vệ Thành Long thường xuyên tuyển dụng và đào tạo nhiều nhân viên bảo vệ cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng bảo vệ nội bộ hoặc thuê bảo vệ của Công ty Thành Long.

Nhân viên bảo vệ của Công ty Dịch vụ bảo vệ Thành Long thực hiện hoạt động nghiệp vụ bảo vệ theo phương án được xây dựng và đã được khách hàng đồng ý với phương án bảo vệ đó. Công ty bảo vệ Thành Long xây dựng phương án bảo vệ dựa trên đặc điểm của từng mục tiêu bảo vệ, tính đặc thù của mục tiêu, những rủi ro có thể xảy ra đối với từng mục tiêu cụ thể để từ đó đề ra phương pháp xử lý những đe dọa an ninh mục tiêu đó.

Khi triển khai phương án bảo vệ cho khách hàng, việc đầu tiên là xác định nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ để giao quyền được hành động ứng phó với các rủi ro, những mối đe dọa đơi với mục tiêu. Quyền và trách nhiệm của nhân viên tại Mục tiêu như sau:

1. Triển khai phương án bảo vệ cho khách hàng dựa đã được phê duyệt giữa công ty và khách hàng nhằm bảo vệ tài sản bên trong khu vực bảo vệ.

Tuần tra, kiểm tra xung quanh mục tiêu nhằm kiểm tra phát hiện các rủi ro về PCCC, các đe dọa mất an toàn, phát hiện và năng ngừa đột nhập từ bên ngoài vào Mục tiêu.

2. Kiểm tra hệ thống điện nước dân dụng sử dụng hàng ngày bên trong khu vực bảo vệ, thiết bị PCCC, hệ thống điện chiếu sáng đảm bảo đủ ánh sáng phục vụ quan sát mục tiêu.

3. Giám sát việc tuân thủ Nội qui lao động của nhân viên  bên trong Mục tiêu bảo vệ.

4. Hướng dẫn khách đến liên hệ công tác, tham quan mục tiêu. Ghi chép thông tin khách đến phục vụ công tác quản lý cho đơn vị chủ quản.

5. Kiểm soát phương tiện ra vào mục tiêu, ghi chép xe hàng, hàng hóa và tài sản vào ra.

6. Chủ động ngăng ngừa, đề phòng các hành phá hoại hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị chủ quản.

Trong trường hợp khẩn cấp theo qui định của pháp luật về việc bắt giữ người vi phạm pháp luật, nhân viên bảo vệ có quyền giữ người để báo với người của đơn vị chủ quản cùng báo cho cơ quan nhà nước tiếp nhận xử lý. Nhân viên bảo vệ cũng có quyền kiểm tra tư trang, vật dụng cá nhân của người vào ra khỏi Mục tiêu khi có yêu cầu của đơn vị chủ quản, trường hợp này tuân thủ qui định kiểm tra thân thể cá nhân nam kiểm tra nam hoặc nữ kiểm tra nữ.

Báo cáo đầy đủ và kịp thời cho người phụ trách của bên A. Các thông tin có liên quan đến tình hình bảo vệ tài sản và an ninh trật tự để bên A có kế hoạch xử lí. Khi báo cáo, các nhân viên Bảo vệ phải dùng mẫu báo cáo của bên A và làm theo các chỉ dẫn của bên A.