Triển khai cung cấp dịch vụ bảo vệ KCN Hòa Khánh

Công tác bảo vệ để đảm bảo trật tự bên trong và duy trì nội qui lao động sẽ giúp cho lãnh đạo đơn vị yên tâm điều hành sản xuất. Lãnh đạo đơn vị giao phó công tác an ninh trật tự, an toàn sản xuất cho công ty bảo vệ thì lựa chọ được đơn vị đầy đủ năng lực và kinh nghiệp để giao phó.

Công ty bảo vệ Thành Long Đà Nẵng được thành lập năm 2009, đã hơn 10 năm cung cấp dịch vụ bảo vệ và đã được khách hàng tín nhiệm sử dụng. Khách hàng tại KCN Hòa Khánh sử dụng dịch vụ bảo vệ của Thành Lòng có nhiều đơn vị, điển hình: Công ty PI vina, Công ty Dacotex, công ty Tristar, Bao sao, công ty Sta Ami, Dinco, Công ty Giấy Vàng, ...